Ultimi ritrovamenti


GenereSpecieLuogoDataOss.

12 novembre 2018

AmanitacitrinaLodano12 nov. 2018
ArmillariamelleaLodano12 nov. 2018
ClathrusarcheriLodano12 nov. 2018
CollybiadryophilaAlabardia12 nov. 2018
CollybiakuehnerianaLodano12 nov. 2018
CollybiamaculataLosone12 nov. 2018
CoprinusmicaceusLodano12 nov. 2018
InocybegeophyllaLodano12 nov. 2018
LaccarialaccataLodano12 nov. 2018
LepistainversaAlabardia12 nov. 2018
LepistanebularisLodano12 nov. 2018
LepistanudaLodano12 nov. 2018
LepistapanaeolusLodano12 nov. 2018
LeucoagaricusleucothitesLocarno12 nov. 2018
LyophyllumloricatumLodano12 nov. 2018
Macrolepiotaprocera var. permixtaLosone12 nov. 2018
MacrolepiotarhacodesLosone12 nov. 2018
MarasmiuswynneiLodano12 nov. 2018
MycenaepipterygiaPiazzogna12 nov. 2018
MycenapuraLodano12 nov. 2018
OudemansiellaradicataLodano12 nov. 2018
RussulaanatinaAlabardia12 nov. 2018
RussulafarinipesLocarno12 nov. 2018
RussulaparazureaLosone12 nov. 2018
TricholomasulphureumLodano12 nov. 2018

5 novembre 2018

AgaricusbitorquisPiazzogna5 nov. 2018
AmanitavaginataRonchini5 nov. 2018
ChroogomphusrutilusRonchini5 nov. 2018
LactariussemisanguifluusRonchini5 nov. 2018
LepistanebularisRonchini5 nov. 2018
LepistanudaRonchini5 nov. 2018
LepistasordidaRonchini5 nov. 2018
LeucoagaricusleucothitesPiazzogna5 nov. 2018
SuillusbovinusRonchini5 nov. 2018
SuillusluteusRonchini5 nov. 2018